Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "EKO - TORBA"

 1. Organizatorem konkursu "EKO TORBA" jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.
 2. Celami Konkursu są:
  • Pogłębianie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie i utrwalanie pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych.
  • Zaktywizowanie liderów młodzieżowych i wolontariuszy do rozpowszechniania w środowisku postaw i zachowań proekologicznych.
 3. Uczestnikiem konkursu może zostać dziecko w wieku 7 - 16 lat uczęszczające do świetlicy środowiskowej, parafialnej lub szkolnej z Wrocławia i powiatu wrocławskiego.
 4. Praca konkursowa ma przedstawiać projekt logo ekologicznej torby na zakupy. Logo może być dowolne, jednak jego forma powinna zachęcać do używania tylko ekologicznej torby na zakupy zamiast plastykowych toreb jednorazowego użytku.
  Kryterium oceny prac stanowić będzie:
  • oryginalność pomysłu,
  • estetyka wykonania,
  • sposób nawiązania do tematyki ekologicznej.
 5. Praca powinna być wykonana w dwóch formach: na papierze formatu A-4 oraz w wersji elektronicznej (dowolny program graficzny) na płycie CD. Wydruk oraz płyta CD powinny być zapakowane w kopertę. Koperta powinna mieć następujący opis: tytuł pracy "Logo eko - torby", dane autora pracy: imię i nazwisko, adres, pieczątkę świetlicy środowiskowej oraz numer telefonu kontaktowego. Do prac należy dołączyć oświadczenie (w załączeniu), że jest się autorem przesłanego dzieła, wyraża się zgodę na jego ewentualną publikację oraz że nie było ono wcześniej publikowane i jest wolne od roszczeń finansowych i prawnych osób trzecich.
 6. Wszystkie zgłoszone prace oceni Jury. W skład jury wchodzą: Koordynator Projektu, Przedstawiciel Stowarzyszenia oraz profesjonalny grafik (artysta plastyk). Każdy z członków Jury otrzyma do oceny wszystkie nadesłane prace i oceni je w skali 1-10 pkt.
  Z grona tych prac wybierane zostaną 3 prace, które otrzymały największą ilość punktów i z spośród nich przyznane zostaną 3 nagrody indywidualne i jedna grupowa dla świetlicy reprezentowanej przez zwycięzcę.
  • Nagrodą indywidualną za I miejsce jest wydruk logo na partii toreb EKOLOGICZNYCH wraz z informacja o autorze, profesjonalna deskorolka razem z kompletem ochraniaczy.
  • Nagrodą indywidualną za II miejsce jest zestaw sportowy piłki (do p. nożnej i koszykówki), zestaw do tenisa stołowego.
  • Nagrodą indywidualną za III miejsce jest zestaw akcesoriów sportowych do fitnessu i ćwiczeń gimnastycznych.
  • Nagrodą dla świetlicy której przedstawiciel zwycięży jest zestaw sprzętu sportowego (piłki, skakanki, sprzęt do tenisa itp.) o wartości 150 zł.
 7. Prace należy przesyłać lub przynieść osobiście do 30 października 2007 roku na adres: Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, ul. Worcella 16/18; 50-448 Wrocław - z dopiskiem konkurs EKO-TORBA.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 listopada 2007 w świetlicy środowiskowej na ul. Worcella 16/18 oraz na stronie internetowej Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców (www.wychowawcy.wroclaw.pl). Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni osobiście.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania dzieła w sposób nieodpłatny wyłącznie w celach dydaktycznych lub edukacyjnych i pod warunkiem ujawnienia praw autorskich do dzieła.
 10. Kwestie sporne rozstrzyga osoba upoważniona przez Organizatora - p. Agnieszka Młynarczyk. Telefon kontaktowy: 0 692 949 665.

Sponsorami konkursu są: