REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

EDYCJA IV - 2012/2013

http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl

 

WYNIKI


W dniu 22 marca 2013 roku Komisja konkursowa IV edycji konkursu w składzie: przedstawicielka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Wizytator Danuta Pludro, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Pan Dr hab. Wiktor Żłobicki, przedstawicielka Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców Pani mgr Anna Raińczuk - dokonała podsumowania oceny prac magisterskich przyjętych do konkursu.

 

Największą ilość punktów zdobyła p. Marta Borówka przedkładając pracę pt. „Wyjść w przestrzeń pozaszkolną - Ku zmianie kontekstu nauczania dzieci języka angielskiego” (Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych). Suma: 25 punktów - Tym samym praca zajęła I miejsce.

 

Drugie miejsce zajęła p. Agnieszka Janik, „Formy edukacji teatralnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym realizowane w wybranych teatrach wrocławskich” (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych). Suma: 24 punkty.

 

Kolejne miejsce przypadły kolejno:

 • p. Anna Cyganik-Idęć, „Elementy Systemów Pedagogicznych C. Freineta i J. Korczaka w dzisiejszej edukacji wczesnoszkolnej” Uniwersytet Pedagogiczny, im. K.E.N. w Krakowie, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej.Suma: 23 punkty.
 • p. Patrycja Maria Zarycka-Idczak, „ Pedagogiczna analiza świata wartości młodego pokolenia na przykładzie tekstów hip-hopowych Adama Ostrowskiego”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Suma: 21 punktów.
 • p. Marta Miller, „ Działalność pomocowa na rzecz więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku w latach 1941-1944” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych. Suma: 19 punktów.

Gratulujemy !

 WRĘCZENIE NAGÓD ODBYŁO SIĘ 8 PAŹDZIERNIKA 2013 W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ.


PATRONAT HONOROWY

Dolnośląski Kurator Oświaty
Pani Beata Pawłowicz

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Pani dr hab. Alicja Szerląg

 

Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Pani Poseł Ewa Wolak


PATRONAT MEDIALNY

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich Wychowawca


PARTNERZY KONKURSU

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

 

Internetowy System Antyplagiatowy  Plagiat.pl

I. Cele konkursu.

1. Promowanie młodych pedagogów, autorów najlepszych prac magisterskich odnoszących się do współczesnych problemów pedagogicznych, szczególnie opisujące zjawiska, tendencje, konsekwencje oraz zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10–20 lat.

2. Popularyzacja praktycznego wykorzystania pedagogicznej wiedzy akademickiej.

3. Zachęcenie studentów ostatnich roczników kierunków pedagogicznych do podzielenia się swoimi badaniami z szerszym odbiorcą.

 

II. Organizatorzy konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców.

2. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego - dr hab. Alicja Szerląg, Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - Pani Poseł Ewa Wolak.

3. Patronat medialny nad Konkursem objął Miesięcznik „Wychowawca".

4. Partnerem konkursu jest Plagiat.pl Sp. z o.o. oraz Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu.

5. Fundatorem nagród jest Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz oraz Pani Poseł Ewa Wolak.

 

III. Ogólne warunki udziału w konkursie.

1. Konkurs skierowany jest do absolwentów i studentów wydziałów pedagogicznych uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych z terenu całej Polski.

2. Regulamin Konkursu jest zgodny z Ustawą dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Oryginalność tekstów zgłoszonych prac zostanie sprawdzona przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl

4. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w latach (kalendarzowych) 2011, 2012, 2013 i które otrzymały ocenę łączną (praca oraz obrona) co najmniej dobrą, a które nie były zgłoszone do wcześniejszej edycji Konkursu.

5. Prace mogą być zgłaszane przez autorów lub przez promotorów – jednak z zachowaniem wszystkich punków Ogólnych warunków udziału w konkursie.

6. Zgłoszenie, zgodne ze wzorem w punkcie 7 należy kierować przesyłką zwykłą lub osobiście na adres:

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

ul. S. Worcella 25-27

50-448 Wrocław

z dopiskiem „Konkurs prac magisterskich WSW"

7. Zgłoszenie powinno obejmować:

a) Jeden egzemplarz pracy magisterskiej w miękkiej oprawie.

b) Płytę CD z pracą magisterską zapisaną w formacie doc.

c) Dane o autorze, tzn.: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko Promotora, nazwę uczelni i wydział na którym obroniono pracę.

d) Zaświadczenie lub inne potwierdzenie wydane przez władze uczelni, podające datę obrony pracy i potwierdzające uzyskaną ocenę.

e) Zgodę i oświadczenia autora pracy o poniższej treści:

Oświadczenia autora pracy
Oświadczam, że jestem jedynym autorem zgłoszonej pracy i przyjmuję warunki konkursu organizowanego przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców zawarte w Regulaminie. Wyrażam zgodę na sprawdzenie mojej pracy przez Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl oraz wyrażam zgodę na powielenie wybranego przez organizatora fragmentu pracy z zachowaniem praw autorskich.

Data: ........       Podpis: ........


Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców na najlepszą pracę magisterską z zakresu pedagogiki. Wyrażam też zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu w zakresie realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych oraz że zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do wglądu do moich danych i możliwości ich przetwarzania.

Data: ........       Podpis: ........

8. Prace można składać od dnia 1 listopada 2012 do dnia 28 lutego 2013. Decyduje data przyjęcia pracy.

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 10.04.2013 na stronie internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl

10. Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o przyjęciu zgłoszenia i wynikach

Konkursu za pomocą poczty elektronicznej.

11. Po Konkursie nadesłane prace przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia. Na wniosek właściciela praca magisterska może zostać zwrócona.

12. Wręczenie nagród i posumowanie Konkursu będzie miało miejsce podczas specjalnej uroczystości we Wrocławiu.

 

IV. Ocena prac.

1. Ocenę prac oraz rozdział nagród przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców. Razem Komisję tworzą trzy osoby spośród których zostanie wybrany Przewodniczący Komisji. Każdy z członków Komisji oceni każdą pracę w skali od 1 (min.) do 10 (max.) stosując kryteria z punktu 2.

2. Główne kryteria oceny prac:

a) poprawność zastosowania metodyki naukowej, analizy danych, (tj. sposobów zbierania materiału empirycznego, jego analizowania oraz formułowania wniosków),

b) walory naukowe, poznawcze i praktyczne pracy,

c) atrakcyjność tematyki, ocena sformułowanych wniosków.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo, w sytuacji wyjątkowej do zmiany sposobu oceny prac.

 

V. Nagrody.

1. W Konkursie nagrodzone będą tylko dwie prace które zdobyły najwyższą ilość punktów przyznaną przez Komisję konkursową. Za I miejsce przewidziana jest nagroda pieniężna 500 zł, oraz nagroda rzeczowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Za II miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa p. Poseł Ewy Wolak.

a) nagroda główna dla najciekawszej pracy: nagroda pieniężna w wysokości 500 zł, nagroda rzeczowa Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz publikacja skrótu pracy w Miesięczniku „Wychowawca",

b) wyróżnienie dla drugiej najciekawszej pracy: nagroda rzeczowa p. Poseł Ewy Wolak.

2. Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o udziale w Konkursie.

 

VI. Uwagi końcowe.

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystania fragmentów prac oraz

informacji o ich autorach (w tym publikacji nazwisk autorów i promotorów) w czasopismach,

materiałach informacyjnych publikowanych przez Wrocławskie Stowarzyszenie

Wychowawców oraz umieszczanych na stronach internetowych.

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach (jak również w wyjątkowych okolicznościach, nie

objętych niniejszym Regulaminem) decyzje będzie podejmowała Komisja konkursowa.

3. Oficjalna strona internetowa Konkursu to: http://mgr.wychowawcy.wroclaw.pl